Robert Redford, Brad Pitt & Tony Scott on the set of Spy Game

Robert Redford, Brad Pitt & Tony Scott on the set of Spy Game